Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie

Zaświadczenia o zdarzeniach

INSTRUKCJA DLA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ PO ZAŚWIADCZENIA O POŻARACH I INNYCH MIEJSCOWYCH ZAGROŻENIACH.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie wydaje zaświadczenia dot. pożarów i miejscowych zagrożeń, w których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu stargardzkiego.

Każda osoba pełnoletnia potrzebująca zaświadczenie o powstałym pożarze lub miejscowym zagrożeniu może zgłosić się w godzinach od 7.30 do 15.00 do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie ul. Bogusława IV 21 do sekretariatu ( pok. nr 2).

Zaświadczenie wydaje się w jednym egzemplarzu, na miejscu. Jeżeli dotyczy lat ubiegłych - w  przeciągu 7 dni.

Zawartość zaświadczenia:

  • data wydania,
  • dzień i przybliżona godzina powstania zdarzenia,
  • miejsce zdarzenia (obiekt - opisany według stanu zastanego),
  • adres miejsca zdarzenia,
  • imię i nazwisko właściciela terenu lub obiektu, na którym zdarzenie miało miejsce,
  • krótki opis zniszczeń w wyniku zdarzenia,
  • szacunkowe straty oraz przypuszczalna przyczyna powstania zdarzenia,

Osoba zgłaszająca się w celu otrzymania zaświadczenia powinna wypełnić wniosek oraz wnieść opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych). Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonywać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Stargardzie.

 

Numer rachunku bankowego: Gmina - Miasto Stargard:

Bank PeKaO SA I O/Stargard 08 1240 3901 1111 0000 4216 5217

lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego mieszczącej się przy ul. Czarnieckiego 17, czynnej:

w poniedziałki w godz. od 8:30 do 11:00 oraz od 12:30 do 16:00,

od wtorku do piątku w godz. od 8:00 do 11:00 oraz od 12:30 do 14:30.

 

Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć do niego dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej lub jego uwierzytelnioną kopię, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Na żądanie wnioskodawcy dowód zapłaty może zostać zwrócony, po uprzednim umieszczeniu na nim odpowiednich adnotacji.

Po odbiór zaświadczenia można się zgłaszać osobiście (pok. nr 10)  lub też może on zostać przesłany pocztą lub faxem pod wskazany we wniosku adres lub numer faxu.

 

 

 

 
 
 
 
 

Metadane

Data publikacji : 17.03.2004
Data modyfikacji : 16.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Damian Bielicki PRiZ
Osoba udostępniająca informację:
Damian Bielicki PRiZ
Osoba modyfikująca informację:
Damian Bielicki

Opcje strony

do góry