Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie

Opłata skarbowa za czynności urzędowe

      

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie informuje, że
w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2007 r. nowelizacji ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635 ze zm.), obowiązkowi zapłaty opłaty skarbowej podlegają niżej wymienione czynności urzędowe wykonywane przez tut. komendę:

 

Lp. Czynności urzędowe podlegające opłacie skarbowej Wartość opłaty
1 Zaświadczenie o zdarzeniu 17 zł
2 Wydanie opinii, na podstawie § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 22 poz. 169), w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie 17 zł
3 Złożenie dokumentu lub odpisu dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania innego podmiotu 17 zł

 

 

Opłatę skarbową należy zapłacić przelewem, na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Stargardzie:

Numer rachunku bankowego: Gmina - Miasto Stargard

Bank PeKaO SA I O/Stargard

08 1240 3901 1111 0000 4216 5217

lub

 bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego mieszczącej się przy ul. Czarnieckiego 17 czynnej:

w poniedziałki w godz. od 8:30 do 11:00 oraz od 12:30 do 16:00,

od wtorku do piątku w godz. od 8:00 do 11:00 oraz od 12:30 do 14:30.

Składający wniosek dotyczący wykonania w/w czynności urzędowych zobowiązany jest dołączyć do niego dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej lub jego uwierzytelnioną kopię, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Na żądanie wnioskodawcy dowód zapłaty może zostać zwrócony, po uprzednim umieszczeniu na nim odpowiednich adnotacji przez osobę wystawiającą zaświadczenie.

Wnioski o wydanie zaświadczeń, opinii  lub złożenie dokumentu dotyczącego pełnomocnictwa wraz z dowodem wpłaty należy składać w sekretariacie (pok. nr 2) Komendy Powiatowej PSP mieszczącej się przy ul. Bogusława IV 21 w Stargardzie.

 Za wgląd do meldunku ze zdarzenia nie pobiera się opłaty skarbowej od upoważnionych przedstawicieli firm ubezpieczeniowych.

 Na podstawie art. 7 ustawy o opłacie skarbowej z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej zwalnia się:

1. pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały
i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu
i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2. jednostki budżetowe,

3. jednostki samorządu terytorialnego;

4. organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek
o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

5. osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;

6. osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa - wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną środowiska.

 


 

 

 

 

 

Lista załaczników:

 
typ Nazwa załącznika data wstawienia
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdarzeniu 04.04.2008 r.

 

Metadane

Data publikacji : 15.11.2007
Data modyfikacji : 03.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sylwia Przybylak
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Łagonda
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Łagonda

Opcje strony

do góry