Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie

http://kppspstargard.bip-e.pl/spt/jak-zalatwic-sprawe/888,Przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw.html
2021-01-17, 23:03

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw

w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie


Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie przyjmuje interesantów we wszystkich sprawach dotyczących ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu oraz funkcjonowania Komendy codziennie w dni robocze (od poniedziałku do piatku) w godz. 07.30 - 15.30 oraz w poniedziałki od godz. 15.30 do 16.30.

Podczas nieobecności Komendanta Powiatowego PSP, jego zadania i kompetencje realizuje Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.

W zależności od charakteru sprawy interesant może być skierowany bezpośrednio do komórki organizacyjnej właściwej ze względu na zakres realizowanych zadań. Zakres realizowanych zadań zawarty jest w regulaminie organizacyjnym KP PSP w Stargardzie.

Sprawy kierowane do Komendy mogą być dostarczone:

 • listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie ul. Bogusława IV 21, 73-110 Stargard,
 • faksem na nr: (91) 578 87 54,
 • pocztą elektroniczną na adres:  kp.stargard@szczecin.kwpsp.gov.pl
 • osobiście w siedzibie komendy do sekretariatu pokój nr 2.

Skargi i wnioski mogą być kierowane na piśmie bądź ustnie i są przyjmowane oraz rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków.


W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie można uzyskać informacje lub dokumenty między innymi w zakresie:

 • zgłoszenia odbioru przeciwpożarowego obiektów, 
 • zgłoszenie organizacji imprez masowych, 
 • zgłoszenia obiektów do zbiorowego wypoczynku dzieci i młodzieży, 
 • prowadzenia czynności kontrolno - rozpoznawczych na wniosek stron, 
 • wydawanie opinii o stanie bezpieczeństwa pożarowego użytkowanych budynków, obiektów i lokali,
 • rozpatrywania skarg na zaniedbania przeciwpożarowe, 
 • uzyskania zaświadczenia o zaistniałym pożarze lub miejscowym zagrożeniu,
 • możliwości zatrudnienia w Komendzie Powiatowej PSP,

Metadane

Data publikacji : 06.01.2009
Data modyfikacji : 03.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sławomir Łagonda
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Łagonda
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Łagonda

Opcje strony