Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie

Odbiory obiektów

Na podstawie art. 56 - Prawo budowlane ( Dz. U z 2017 r. poz. 1332 i 1529) Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania między innymi Państwową Straż Pożarną.

W celu uzyskania postanowienia o zajętym stanowisku wobec zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektów budowlanych położonych na terenie powiatu stargardzkiego należy w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Stargardzie ul. Bogusława IV 21, pokój nr 3 złożyć lub przesłać listem poleconym pismo ze zgłoszeniem obiektu do użytkowania (wzór w załaczniku). Pismo to powinno zawierać następujące informacje: 
  •  imię i nazwisko lub nazwa firmy - inwestora lub osobę upoważnioną do reprezentowania inwestora,
  •  adres do korespondencji i telefon kontaktowy inwestora,
  • lokalizację obiektu - adres,
  • przeznaczenie, powierzchnie, ilość kondygnacji i wysokość odbieranego obiektu.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej zajmuje stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Państwowa Straż Pożarna dokonuje w tym celu czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, po zgłoszeniu przez inwestora wszystkich zamierzeń określonych w projekcie i zaleceń dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych. Państwowa Straż Pożarna zawiadamia kontrolowanego o przeprowadzeniu czynności kontrolno-rozpoznawczych przynajmniej na 3 dni przed terminem ich rozpoczęcia.
 
W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub wymagań ochrony przeciwpożarowej Państwowa Straż Pożarna powiadamia o tym fakcie właściwy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
Nie zajęcie stanowiska przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie w ciągu 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, traktuję się jako brak sprzeciwu wobec zamiaru użytkowania lub uwag.
 
Obiekty, w stosunku do których zajęcie stanowiska przez PSP jest obligatoryjne to:
1. Budynki należące do grup wysokości: średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, ZL IV lub ZL V.
2. Budynki zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I lub ZL II.
3. Budynki niskie zawierające strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1.000 m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwszą.
4. Budynki niskie zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL Vi mające ponad 50 miejsc noclegowych.
5. Obiekty budowlane inne niż budynki, przeznaczone do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w których przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2.000 m2.
6. Budynki zawierające strefę pożarową produkcyjną lub magazynową, wolno stojące urządzenia technologiczne lub zbiorniki poza budynkami oraz place składowe albo wiaty, jeżeli zachodzi jeden z poniższych warunków:
a) strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektów budowlanych ma powierzchnię przekraczającą 1.000 m2 oraz gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 500 MJ/m2.
b) występuje zagrożenie wybuchem.
7. Garaże wielopoziomowe.
8. Obiekty budowlane objęte obowiązkiem wykonania systemu sygnalizacji pożarowej lub stałych urządzeń gaśniczych.
9. Parkingi dla pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne.
10. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne oraz stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych.
11. Tunele o długości powyżej 100 m.

Metadane

Data publikacji : 24.02.2004
Data modyfikacji : 23.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sylwia Przybylak
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Łagonda PRiZ
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Łagonda

Opcje strony

do góry