Biuletyn Informacji Publicznej ZADANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ - Kompetencja - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie
Ostatnia aktualizacja strony: 10.01.2017, 12:48

Kompetencja

Wtorek, 04 października 2005

ZADANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Wynikające z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. 2013 r. poz. 1240 z póz. zmianami)

Do zadań komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej należy:

1. kierowanie komendą powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej,

2. organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych,

3. organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,

4. dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania,

5. kierowanie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z obszaru powiatu do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa, na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów i porozumień międzynarodowych,

6. analizowanie działań ratowniczych prowadzonych na obszarze powiatu przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,

7. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej,

8. współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony w gminie,

8a. współdziałanie z komendantem gminnym związku ochotniczych straży pożarnych,

9. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,

10. opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu,

11. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

12. wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa,

13. wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia,

14. organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego,

15. szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych,

16. inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu,

17. wprowadzanie podwyższonej gotowości operacyjnej w komendzie powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej w sytuacji zwiększonego prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, oraz w przypadku wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego.

 

Do zadań komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej ponadto należy:

1. współdziałanie z zarządem (oddziałem) powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,

2. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej ochotniczych straży pożarnych na obszarze powiatu, pod względem przygotowania do działań ratowniczych,

3. realizowanie zadań wynikających z innych ustaw.

Metadane

Data publikacji 04.10.2005
Data modyfikacji 10.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Łagonda
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Łagonda
©1999-2017 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL