Biuletyn Informacji Publicznej Ochrona danych osobowych - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie
Ostatnia aktualizacja strony: 22.05.2019, 14:28

Ochrona danych osobowych

Czwartek, 24 maja 2018

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej (73-110 Stargard, ul. Bogusława IV 21, tel. 91 5788750, fax. 91 5788754, e-mail: kp.stargar@szczecin.kwpsp.gov.pl).
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie został wyznaczony Specjalista Ochrony Danych: Pani Magdalena Szymańska, tel. 91 5788750; e-mail: szymanska.magdalena@straz.stargard.pl w celu współpracy z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.
 3.  W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, który będzie realizował zadania z zakresu ochrony danych w Komedzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie: (71-637 Szczecin, ul. Firlika 9/14, tel. 91 4808801, fax. 91 4808802 e-mail: iod@szczecin.kwpsp.gov.pl).
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu  oraz prowadzonych działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 6. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 7. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Metadane

Data publikacji : 24.05.2018
Data modyfikacji : 24.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sławomir Łagonda
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Łagonda
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Łagonda
©1999-2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL